Dziedziny prawa

Prawo Cywilne

Stosunki cywilnoprawne, czy to gospodarcze, czy nawiązywane pomiędzy osobami fizycznymi stanową w dzisiejszej rzeczywistości podstawowy element życia społecznego. Jednocześnie obowiązywanie z jednej strony naczelnej dla systemu prawa polskiego zasady swobody umów, a z drugiej zasady stanowiącej, że czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów (art. 56 kodeksu cywilnego) powoduje, iż często istnienie pozornie nieistotnych faktów, zapisów umownych czy nawet wydawać by się mogło mało znaczących dowodów nawiązania stosunku prawnego, skutkuje możliwością dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

Z tego powodu osoby zamierzające nawiązać stosunek cywilnoprawny powinny liczyć się nie tylko z konsekwencjami zobowiązań zaciągniętych w umowie, ale także z tymi, które z powodu braku wyraźnego uregulowania wiążą strony z mocy samego prawa.

Dokładając szczególnej staranności, aby w pierwszej kolejności należycie zabezpieczyć interesy naszych Klientów w stosunkach gospodarczych z podmiotami trzecimi, w stosunkach konsumenckich czy też obrocie prawnym pomiędzy osobami fizycznymi specjalizujemy się w:

  • projektowaniu kontraktów w obrocie prawnym krajowym i międzynarodowym;
  • projektowaniu umów sprzedaży, umów zlecenia i o dzieło, umów najmu lub dzierżawy, umów o roboty budowlane, umów przewozu i spedycji,
  • umów darowizny oraz innych umów obligacyjnych, w tym także tak zwanych umów nienazwanych;
  • sporządzaniu opinii prawnych na temat zobowiązań płynących z wszelkiego rodzaju umów, oświadczeń i porozumień;
  • asystowaniu w negocjacjach zmierzających do nawiązania stosunku prawnego;
  • prowadzeniu mediacji w celu osiągnięcia polubownego zakończenia sporu ze stosunku cywilnoprawnego;
  • występowanie w sprawach o stwierdzenie i podział spadku;
  • odzyskiwanie długów;