Dziedziny prawa

Prawo Karne

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń.

Działamy w charakterze obrońcy w postępowaniu przygotowawczym (dochodzenie, śledztwo) oraz na etapie postępowania sądowego przed sądami wszystkich instancji. Występujemy w postępowaniach nadzwyczajnych o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem, o ułaskawienie oraz kasacyjnym przed Sądem Najwyższym.

Działamy również w charakterze pełnomocnika osób pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych, prywatnych).

Świadczymy pomoc prawną w postępowaniu karnym w sprawach po uprawomocnieniu się wyroku skazującego, w szczególności w przedmiocie:

  • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  • przerwy w karze pozbawienia wolności,
  • rozłożenia orzeczonej kary grzywny na raty oraz umorzenia kosztów sądowych i opłat,
  • umorzenia postępowania wykonawczego,
  • wyroku łącznego,
  • warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary.

Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie oraz niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.