Dziedziny prawa

Prawo Pracy

Strona w przygotowaniu.

Ze względu na postępujące wymagania co do specjalizacji i kwalifikacji kadry pracowniczej, w chwili obecnej rynek pracy stał się rynkiem pracownika, rynkiem podażowym. Zwiększają się tym samym oczekiwania pracowników - zwłaszcza kadry kierowniczej i średniego szczebla - co do form zatrudnienia, wynagrodzenia, przywilejów pracowniczych i socjalnych. Wychodząc temu naprzeciw Kancelaria Radcowska wyspecjalizowała się w regulacjach prawnych dotyczących nowoczesnych form zatrudnienia.

Z zakresie prawa pracy Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • doradztwa w zakresie wyboru formy zatrudnienia, w szczególności z uwzględnieniem aspektu podatkowego;
  • konstruowania kontraktów w zakresie prawa pracy; w tym w szczególności kontraktów managerskich;
  • konstruowania regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania;
  • analizy skutków prawnych przyznawanych pracownikom koncesji;
  • doradztwa w zakresie prawidłowości dokonywanych czynności prawnych w ramach stosunku pracy.

Kancelaria reprezentuje też strony w postępowaniach przez sądem pracy, w szczególności w sprawach o:

  • odszkodowanie za uszkodzenia ciała bądź rozstrój zdrowia w miejscu pracy;
  • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe;
  • orzeczenie o bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę bądź o przywrócenie do pracy albo odszkodowanie;
  • przywrócenie do pracy albo odszkodowanie w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę.