Dziedziny prawa

Prawo Rodzinne

Obecnie spośród wielu spraw, prowadzonych przez pracowników Kancelarii, coraz większą ilość stanowią sprawy z zakresu Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego. Wpływ na to ma wiele czynników, takich jak chociażby rozpad wielu rodzin ze względu na długotrwałą rozłąkę spowodowaną wyjazdami zarobkowymi do krajów UE któregoś z jej członków, czy dające się coraz częściej zaobserwować, szczególnie wśród młodych ludzi, dość liberalne podejście do „instytucji" rodziny, a także narastające zjawisku zrywania więzi międzyludzkich.

W wielu przypadkach zachodzi zatem konieczność uregulowania zarówno sytuacji osobistej jak i majątkowej osób pozostających ze sobą już tylko w formalnym związku.

Pracownicy Kancelarii, służą pomocą oraz bogatym doświadczeniem w sprawach o:

  • rozwód;
  • separację;
  • podział majątku wspólnego małżonków;
  • zniesienie wspólności majątkowej;
  • alimenty;

oraz wszelkich innych należących do tej gałęzi prawa.