Usługi

Zastępstwo procesowe

Prowadzenie wszelkich procesów w imieniu naszych klientów przed wszystkimi sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz przed sądami administracyjnymi w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, reprezentacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przed Sądem Arbitrażowym oraz wszelkimi instytucjami samorządowymi, jak i rządowymi na terenie Polski. Występujemy również jako pełnomocnicy w postępowaniach polubownych. Prowadzimy również postępowanie układowe i upadłościowe, reprezentując nie tylko wierzycieli, ale również syndyków i nadzorców sądowych.